Konkurs “Angielski i hiszpański za darmo”

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5808″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać jeden z dwóch pakietów kursu Assimil do nauki języka angielskiego (oba tomy) lub hiszpańskiego o wartości ponad 90 zł każdy, należy:

 • wypełnić krótką ankietę i udzielić w niej odpowiedzi na dwa pytania konkursowe. Link do ankiety poniżej

 • wziąć udział w naszym darmowym kursie mailowym “Jak skutecznie uczyć się słówek”. Zapis na kurs nastąpi automatycznie po wypełnieniu ankiety. Jeśli brałeś/aś już udział w tym kursie, nie otrzymasz go ponownie, ale musisz pamiętać, że warunkiem otrzymania nagrody jest bycie częścią naszej społeczności na liście mailingowej.

Spośród osób, które spełnią powyższe warunki, wybierzemy dwie, które otrzymają w prezencie kursy. Wyboru dokona Konrad Jerzak vel Dobosz i zdecyduje, które z Waszych odpowiedzi były najciekawsze. Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 13 maja 2017 na stronie, a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej mailem.

Kliknij tutaj i weź udział w konkursie

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

Szczegółowy regulamin konkursu “Angielski i hiszpański za darmo”

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Angielski i hiszpański za darmo” (dalej: Konkurs”) jest właściciel portalu sekretypoliglotow.pl Oficyna Wydawnicza RIVAIL Konrad Jerzak vel Dobosz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11/85, NIP: 125-114-38-49, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja portalu sekretypoliglotow.pl oraz organizowanych na nim kursów.
 5. Konkurs trwa od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Udzielić odpowiedzi na dwa pytania konkursowe na stronie: https://goo.gl/forms/wCkZ1abDGZQWgjuw1 (dalej: “Strona Konkursowa”).
  2. Wybrać na Stronie Konkursowej jedną z dwóch nagród wymienionych w paragrafie 3.
  3. Zapisać się na darmowy kurs mailowy skutecznej nauki słówek na Stronie Konkursowej i nie zrezygnować z subskrypcji mailowej do dnia ogłoszenia wyników konkursu. Zapis na kurs mailowy następuje bezpośrednio po wysłaniu ankiety.
  4. Podać swoje imię, adres e-mail i miasto na Stronie Konkursowej
  5. Udzielenie odpowiedzi, zapisanie się na kurs i podanie danych wymienionych w punkcie 4 jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie (dalej: “Zgłoszenie”)
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 2 następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. Nagroda nr 1:
   1. Samouczek Assimil. Język angielski łatwo i przyjemnie tom 1 książka + 1 CD MP3
   2. Samouczek Assimil. Język angielski łatwo i przyjemnie tom 2 książka + 1 CD MP3
   3. Wartość nagrody: 90,20 zł
  2. Naroda nr 2:
   1. Samouczek Assimil. Język hiszpański łatwo i przyjemnie książka i 4 CD audio
   2. Wartość nagrody: 93,60 zł
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Każdy z internautów będzie mógł do dnia 12 maja 2017 r. wysłać jedno Zgłoszenie za pośrednictwem Strony Konkursowej
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani dnia 13 maja 2017 r. przez Konrada Jerzaka vel Dobosza reprezentującego Organizatora w Konkursie.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 14 maja 2017 r. za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adresy Laureatów wskazane w Formularzu.
 4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 28 maja 2017 r. na adres info@sekretypoliglotow.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody
 5. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 28 maja 2017 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 4 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom w ciągu 2 dni roboczych od podania danych, o których mowa w ust. 4 powyżej w formie przesyłki pocztowej poleconej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 8. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 5 i 7 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom wybranym ponownie przez Organizatora. (dalej: “Laureaci Rezerwowi”)
 9. Ewentualne powiadomienie Laureatów Rezerwowych o wygranej nastąpi do dnia 31 maja 2017 r. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 4 powyżej w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r., a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania maila określonego w ust. 4 powyżej.
 10. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust 5 i 7 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 11. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 13 maja 2017 r. na Stronie Promocyjnej, stronie sekretypoliglotow.pl oraz fanpage’u Organizatora na Facebooku.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres mailowy Organizatora: info@sekretypoliglotow.pl lub pocztą na adres Organizatora: Oficyna Wydawnicza Rivail, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji w przypadku złożenia reklamacji drogą pocztową lub e-mailem, jeśli reklamacja została złożona drogą elektroniczną.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Oficyna Wydawnicza RIVAIL Konrad Jerzak vel Dobosz z siedzibą w Warszawie 02-739, ul. Wałbrzyska 11/85.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnicy zostaną dołączeni do listy mailingowej Organizatora w chwili zgłoszenia się do Konkursu i będą mogli wypisać się z listy w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link znajdujący się na dole każdego otrzymanego maila.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na Stronie Konkursowej.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

>
%d bloggers like this: